Pritožbe, spori in uporaba prava

Založnik spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov, varstva osebnih podatkov in poslovanja na trgu. Uporabnik (kupec) se lahko v primeru težav obrne na e-poštni naslov: knjiga@bela-omela.si. Založnik si bo po svojih močeh prizadeval morebitne spore rešiti sporazumno in v najkrajšem možnem času. Če do sporazumne rešitve ne bi prišlo, je za reševanje vseh sporov pristojno stvarno sodišče v Dachau po nemškem pravu.